Player Statistics


  Katon's Statistics


Str: 18
Int: 12
Wis: 13
Dex: 17
Con: 18
  Class Order: Mo: 15 Wa: 10 Cl: 8
  KillsSacsDeaths  
  SoloGroupLeadPointExperienceGoldPCNPCTotalTotal  

 20 Oct 18  

    0000000000  


  Katon's Live Blog

  16 Jan 2016 21:01   a mature doe handidly dispatched Katon to to the next world.
  16 Jan 2016 20:27   Katon handidly dispatched Katon to to the next world.
  07 Jan 2016 11:39   Katon mercilessly butchered Katon.